HP_Nanjing

"Ianfu"(Trostfrauen) vor dem "Ianfu"-Museum in Najing, China